The Art of Partner Acrobatics

Parakrobatikskonst

Parakrobatik med inslag av yoga och dans


Genom en medveten attityd full av närvaro och med fokus på säkerhet kan vi övervinna våra begränsningar på ett ödmjukt vis. Låta dem omvandlas till lekfulla utmaningar.

'Parakrobatik' ?
Parakrobatik är som namnet antyder akrobatiska figurer utförda av två eller fler personer. En person är 'flygare' och den andra är 'bas'. Basen lyfter och balanserar flygaren i olika positioner och övergångar. Nödvändigt för detta är att finjustera de avgörande placeringarna av händer, fötter och andra möjliga stödpunkter som får flygaren att 'flyga'. Flygaren låter basen ha ansvaret för balansen och hjälper till genom att hålla positionen stadig, hantera kroppspänning och fördela vikten på de stödpunkter som erbjuds av basen. Tillsammans förvandlas de till en integrerad form med oändliga möjligheter. Grundläggande i inlärandesprocessen samt vid träning är en 'spotter'; en tredje person som har till uppgift att ta hand om säkerheten, hjälpa till när balansen är svår samt ge instruktioner och hjälpa till med kommunikationen i allmänhet.

Lösningen att göra sig vän med gravitationskraften för att finna minsta möjliga ansträngning. Geometri vinner över styrka och ben över muskel.

'Konst' ?
Den estetiska upplevelsen har ett värde i sig och handlar lika mycket om konst som om våra dagliga liv. Därav namnet 'Parakrobatikkonst' för att betona ett närmande till parakrobatik med konstnärlig känslighet inneboende i var och en av oss.

'Medveten attityd' ?
Artistens utstrålning och kreativitet är en bieffekt av 'mindfulness'; att vara här och nu. Kropp, sinne, själ integrerade och närvarande. Det viktigaste är att njuta i övandets stund. Slutresultatet är sekundärt. Och längs vägen litar vi till att processen alltid för från det omöjliga till det möjliga. Utan brådska, utan konkurrens. Meningen är att ha roligt och njuta av ögonblicket tillsammans !

'Ödmjukt vis' ?
Att vidga möjligheterna för vad vi kan göra med våra kroppar borde inte stå i konflikt med vår hälsa. Tvärtom borde det öka välbefinnandet. Ett bra recept är personligt ansvar att lyssna till, lita på och respektera sin egen takt, kropp och process. Samt att erbjuda utrymme för andra att göra detsamma. Parakrobatik är idealiskt för att utveckla lyssnande, samarbete och förtroende.

Innehåll

Fundament: hållning - styrka - flexibilitet - balans - koordination
Varje klass inleds med en uppvärmning, grundläggande träning och förberedelse. Tanken är att hand i hand med uppvärmning inkorporera väsentliga principer som förbereder för akrobatiken och som även fungerar som komplement till andra tekniker.

Styrka utan flexibilitet leder till stelhet. Flexibilitet utan styrka leder till ömtålighet.

Golvakrobatik: kullerbyttor - hjulningar - handstående - huvudstående
Grundläggande golvakrobatik och handstående tillämpas enligt behovet av föjande parakrobatikövningar.

Upplev den uppochnedvända världen där händer blir till fötter och kroppsmedvetandet ställs på ända.

Parakrobatik: statiska figurer - dynamiska figurer - övergångar - sekvenser
Vi arbetar i synnerhet med basen liggande på golvet och flygaren på basens händer och fötter, men även andra figurer där basen står upp, vilket erbjuder mer möjlighet att förflytta sig i rummet. Ibland även pyramider och andra gruppformationer. Till att börja med omfattar övningarna olika statiska figurer. De olika positionerna knyts sedan ihop med övergångar, vilket i sin tur leder till förverkligandet av flytande sekvenser. Och slutligen är ideén att uppleva övningar som har som avsikt att söka tät kontakt, musikalitet, uttryck och kreativitet.

Njut av processen.

The Art of Partner Acrobatics

Partner acrobatics with elements of yoga and dance


Through a conscious attitude with emphasis on safety we can overcome our limits in a humble way and let them transform into playful challenges.

'Partner acrobatics' ?
Partner acrobatics is as the name suggests a discipline of acrobatic figures performed by two or more people. One person is 'the flyer' and the other is 'the base'. The base supports and balances the flyer in different positions and transitions. Necessary for this is to refine the crucial placements of hands, feet and other possible points of support that makes the flyer 'fly'. The flyer lets the base be in charge of the balance and helps by maintaining a firm position, manage body tension and arrange the weight on the points of support offered by the base. Together they transform into one integrated shape with endless possibilities. Fundamental in the process of learning and practice is the 'spotter'; a third person with the mission to care for the safety, help when balance is tricky aswell as to give instructions and help with the communication in general.

The key is to find the alignment of least effort by using geometry over strenght and bone over muscle.

'Art' ?
The aesthetic experience has a value in itself and relates to art aswell as to our daily lives. Thus the name 'The Art of Partner Acrobatics', to emphasize an approach to partner acrobatics with artistic sensibility inherent in each and every one of us.

'Conscious attitude' ?
The projection and creativity of the artist are side effects of mindfullness; to be here and now. Body, mind and soul integrated and present. So the main thing is to enjoy in the moment of the practice, the final result is secondary. And along the way trust that the process always leads from the impossible to the possible. There is no rush, no competition. The objective is to have fun and enjoy the moment together !

'Humble way' ?
To expand the possibilities of what our bodies can do should not be in conflict with our health. On the contrary it should add to our well-being. A good recipe is personal responsibility to listen to, trust and respect our own pace, body and process. And offer the space for others to do the same. Partner acrobatics is an ideal space to develope listening, collaboration and confidence.

Contents

Foundations: alignment - strength - flexibility - balance - coordination
Each class starts with a warm up, basic training and preparation. The idea is to hand in hand with the warm up incorporate essencial principles preparative for the acrobatics and which also serves as complement to other kind of body work.

Strength without flexibility leads to rigidity. Flexibility without strength leads to fragility.

Floor acrobatics: rolls - cartwheels - handstand - headstand
Basic floor acrobatics and inversions applied to the need of the following partner acrobatics.

Experience the inverted world where the hands become feet and body consciousness turns.

Partner acrobatics: static figures - dynamic figures - transitions - sequences
We work in particular with the base lying down on the floor and the flyer on the hands and feet of the base. We also practice other figures with the base standing which offers more opportunities for spatial movements. Sometimes also pyramids and other group formations. To begin with we practise various static figures. Then we link one position to another with transitions, which in turn leads to the realization of fluid sequences. And the final treat is the exercises aiming for connection, musicality, expression and creativity.

Enjoy the process

El Arte de la Acrobacia en Duo

Acrobacia en duo con elementos de yoga y danza


Al trabajar con una actitud consciente podemos superar nuestros limites en un modo humilde. Los desafíos se transforman en juegos dentro de un ambiente seguro.

¿ Acrobacia en duo ?
Acrobacia en duo como indica su nombre es una disciplina de figuras acrobáticas realizadas por dos o más personas. Una persona es 'volante' y la otra es 'base'. La base sostiene y balancea al volante en distintas posturas y transiciones. Necesario para eso es refinar la forma de realizar las ubicaciones cruciales de manos, pies y otros posibles puntos de sostén que hacen 'volar' al volante. El volante deja que la base esté a cargo del equilibrio y la ayuda al mantenerse firme en la posición, manejar la tensión corporal y organizar el peso sobre los puntos de apoyo ofrecidos por la base. Juntos se transforman en una forma integrada con posibilidades infinitas. Fundamental en el espacio de aprendizaje y práctica es el 'cuidador'; una tercera persona con la misión de ocuparse por la seguridad, ayudar cuando el equiibrio queda difícil y también dar instrucciónes y ayudar con la communicación en general.

Lo fundamental es encontrar los ejes de menor esfuerzo usando geometría sobre fuerza y hueso sobre músculo.

¿ 'Arte' ?
La experiencia estética tiene un valor en sí mismo y se relaciona tanto al arte como a nuestra vida cotidiana. Así el nombre 'El Arte de la Acrobacia en Duo', para enfatizar un acercamiento a la acrobacia en duo con sensibilidad artística inherente en cada uno de nosotros.

¿ 'Actitud consciente' ?
La proyección y la creatividad de la artista son efectos secundarios de la atención plena; estar aqui y ahora. Cuerpo, mente y alma integrada y presente. Así lo principal es disfrutar la practica, el resultado final es secundario. Y en el camino confiamos en que el proceso siempre nos lleva de lo imposible a lo posible. No hay prisa, no hay competencia. El objetivo es divertirse y disfrutar el momento juntos !

¿ 'Modo humilde' ?
Ampliar las posibilidades de lo que podemos hacer con nuestros cuerpos no debería estar en conflicto con nuestra salud. Al contrario debería añadir a nuestro bienestar. Una buena receta es la responsabilidad personal de escuchar, confiar y respetar su propio ritmo, cuerpo y proceso. Y ofrecer el espacio para que otros hagan lo mismo. La acrobacia en duo es un espacio ideal para desarrollar la escucha, la colaboración y la confianza.

Contenidos

Fundamentos: alineamiento - fuerza - flexibilidad - equilibrio - coordinación
Cada clase empieza con una entrada en calor, entrenamiento básico y de preparación. La idea es que ya en la entrada en calor incorporamos principios esenciales que preparan para la acrobacia y que también sirven como complementos a otras prácticas corporales.

Fuerza sin flexibilidad lleva a la rigidez. Flexibilidad sin fuerza lleva a la fragilidad.

Acrobacia en piso: roles - medialunas - parada de manos - parada de cabeza
Acrobacia en piso básico e inversiones aplicadas a la necesidad de la acrobacia en duo que sigue.

Experimentando el mundo invertido donde las manos se transforman en pies y la consciencia corporal se da vuelta.

Acrobacia en duo: figuras estáticas - figuras dinámicas - transiciones - secuencias
Trabajamos en particular con la base acostado en el piso y el volante sobre los pies y manos de la base. También practicamos otras figuras con la base parada que ofrece más oportunidades de desplazamientos espaciales. A veces también pirámides y otras formaciones grupales. Para empezar practicamos distintas figuras estáticas. Luego ligamos una posición a otra con transiciones y eso a su vez nos lleva a la realización de secuencias fluidas. Y al final el goce de consignas que apuntan a la conexión, musicalidad, expresión y creatividad.

Disfrutar el proceso.