AcroYoga

AcroYoga

yoga - akrobatik - thaimassage


Vad är AcroYoga ?
AcroYoga förenar yogans andliga visdom, akrobatikens dynamiska kraft och den kärleksfulla vänligheten inneboende i olika traditioners läkekonst. Speciellt då thaimassage som är en slags meditation i 'Metta' som betyder just kärleksfull vänlighet. Genom att blanda kunskaper från dessa tre traditionella uttryck får vi AcroYogan som odlar förtroende, lekfullhet och gemenskap. På samma gång en modern stil som ett hedrande av uråldriga traditioner. Med sin breda bas och rika kreativitet är möjligheterna oändliga. Allt från det mer introspektiva, helande och inlyssnande 'Lunar' till det mer extroverta, utrycksfulla och glädjespridande 'Solar'. Exempel på Solar ingredienser är akrobatisk grundteknik, inversioner med passningsteknik, akrobatisk flygning samt kreativ rörelse och skapande. Exempel på Lunar ingredienser är massage, partner yoga och terapeutisk flygning. Lunar och Solar kan vid första anblick verka som motpoler men i själva verket är de två sidor av samma sak och mellan de olika elementen skapas en samstämmighet där allt förenas på ett helhetligt vis. De vackra och imponerande ställningarna utgör inte kärnan utan är mer en slags underbar bieffekt utav praktiserandet. Ingen brådska, ingen konkurrens, målet är att ha kul och njuta av tiden tillsammans. Våra huvudsakliga verktyg är tyngdkraft, känslighet, närvaro och att släppa taget, känna efter på djupet och bara vara. Öva upp sin tillit till varandra. Ge och få stöd. Andas in, andas ut.

Vill du flyga med mig ?
Det mest utmärkande för AcroYoga är så kallad 'Flygning' som utförs i tre roller; 'Basen' som lyfter, balanserar och ger stöd åt 'Flygaren' som på så vis kan finna friheten i luften och genom rörelse och stillhet uppleva olika positioner; sväva, snurra, eller bara hänga uppochned och låta gravitationskraften ha sin positiva inverkan. Den tredje rollen är passaren som är grundläggande i inlärningsprocessen och oumbärlig när man vill tänja på sina gränser på ett säkert och roligt vis. Passaren garanterar flygarens säkerhet och övar upp sin närvaro och kommunikation i intresset att finnas till för basen och flygaren. Akrobatisk flygning är parakrobatik med mycket inspiration av yogaställningar och med fokus på andning och att synkronisera genom rytm, flow och icke verbal kommunikation. Terapeutisk flygning är en slags massage där basen stödjer flygaren på sina händer och fötter och låter flygaren hänga passivt, slappna av och varva ned. Tack vare tyngdkraften, sträckningar och massage upplevs öppenhet och avslappning.

Varmhjärtad Pedagogik !
AcroYogans första grundsten är Yoga som skapar balans och medvetenhet i kropp, sinne och själ som hand i hand lär och utvecklas i resonans och återspegling. Det är den yogiska visdomen som hjälper oss att närma oss alla aspekter av AcroYogan med ödmjukhet, engagemang och hängivenhet. Yogans väg kan komma att inverka på våra beslut, handlingar och andetag med medveten närvaro, service och kärlek. Inom yogisk filosofi lär vi oss om Ahimsa (Icke-Våld) och Satya (sanning) och med detta i åtanke utövar vi AcroYoga. De första stegen i AcroYoga praktiserandet är lyssnande och att återupptäcka sin öppenhet. Därigenom övervinns gränser på ett vis som utvecklar visionen om vår personliga kraft och potential på ett hållbart sätt som varken skadar oss själva eller andra. AcroYogan är en interpersonell yoga där vi lämnar vår egen matta och delar med andra. Vi uppmuntrar och coachar varandra och samarbetar så att utmaningar smälter bort och förvandlas till lek. Med systematiskt tillvägagångssätt, övning och samarbete går läroprocessen smidigt från det tillsynes omöjliga till fullt möjligt och lekande lätt. En process som ju egentligen är helt naturlig så det är egentligen ingenting vi behöver lära oss, det handlar mer om att öppna upp och återknyta till den inre visdom som redan finns tillgänglig bara vi lyssnar. Ofta kan vi så mycket mer än vad vi tror, så när vi dessutom tror på det så finns det inga gränser för vad vi kan åstadkomma.

Läs mer på den officiella hemsidan:
www.acroyoga.org

Nina & Boris
Certifierade AcroYoga Lärare

♥☀✈

AcroYoga

yoga - acrobatics - thai massage


What is AcroYoga?
AcroYoga blends the spiritual wisdom of yoga, the dynamic power of acrobatics and the loving kindness inherent of various traditions of healing arts, for example Thai massage which is a meditation on 'Metta' meaning just loving kindness. These three lineages form the foundation of a practice that cultivates trust, playfulness and community. At the same time a modern style as a tribute to ancient traditions. With its rich origins and creative nature the possibilities are infinite. From the more introspective, healing and listening 'Lunar' to the more extroverted, expressive and joyful 'Solar'. Examples of Solar ingredients are basic acrobatic techniques, inversions with spotter, acrobatic flying and creative movement and creativity. Examples of Lunar ingredients are massage, partner yoga and therapeutic flying. Lunar and Solar may at first glance seem like polar opposites, but in essence they are two sides of the same and as the different elements give feedback to each other and finds various connecting points there is a coherence created making everything come together in a holistic manner. The beautiful and impressive positions does not make the essence, they are more of a wonderful side effect of the practice. No rush, no competition, the goal is to have fun and enjoy the time together. Our main tools are gravity, sensitivity, presence and letting go, feel deeply and just be. Hone the trust in each other. Give and receive support. Inhale, exhale.

Do you want to fly with me?
The most distinctive feature of AcroYoga is so called 'flying' carried out in three roles; the 'Base' who lifts, balances and supports the 'Flyer' who finds freedom in the air and through movement and stillness experience different positions; float, spin or just hang upside down and let gravity offer all its positive effects generously. The third role is the spotter who is fundamental in the learning process and essential when you want to stretch your limits in a safe and fun way. The spotter ensures the safety of the flyer and practice radical presence and skillful communication in the interest to be there for the base and the flyer. Acrobatic flying is partner acrobatics with lots of inspiration from yoga postures and emphasis on breath awareness and to synchronize through rhythm, flow and non-verbal communication. Therapeutic flying is a kind of massage where the base supports the flyer on his hands and feet allowing the flyer to hang passively, relax and unwind. Thanks to gravity, stretchings and massage openness and relaxation is experienced.

Warmhearted Pedagogy !
The first foundation stone of AcroYoga is yoga creating balance and awareness in body, mind and soul which hand in hand learn and evolve in resonance and reflection. It is the yogic wisdom that helps us to approach all aspects of AcroYoga with humility, commitment and dedication. The yogic path may come to affect our decisions, actions and breath with mindfulness, service and love. In yoga philosophy, we learn about Ahimsa (non-violence) and Satya (truth) and with this in mind we practice AcroYoga. The first steps in the AcroYoga practice is listening and to rediscover our openness. Thereby limits are overcome in a way that develops the vision of our personal power and potential in a sustainable manner that does not harm ourselves or others. AcroYoga is an interpersonal yoga where we leave our own mat and share with others. We encourage and coach each other and work together so that challenges melt away and transforms into play. With a systematic approach, lots of practice and teamwork the learning process runs smoothly from the seemingly impossible to entirely possible, effortless and fun. A process that actually is completely natural, so there is really nothing we need to learn, it's more about opening up and reconnect with the inner wisdom that is already available if we only listen. Often we know so much more than what we think, so when we believe more in ourselves and add some faith, there are no limits to what we can accomplish.

Read more on the official website:
www.acroyoga.org

Nina & Boris
Certified AcroYoga Teachers

♥☀✈

AcroYoga

yoga - acrobacia - masaje tailandés


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Leer más en la página oficial:
www.acroyoga.org

Nina & Boris
Profesores Certificados de AcroYoga

♥☀✈