Terminskurser HT 2012 / Malmö

Terminskurser HT 2012

Semester Courses Autumn 2012

Clases Otoño 2012

 
Prova På Timme i AcroYoga med Boris & Nina

Kom och prova AcroYoga med oss. Öppet för alla nyfikna :)
Ingen erfarenhet krävs och ingen partner behövs.
Vi jobbar tillsammans i olika gruppkonstellationer och i cirkel med alla.

Vad är AcroYoga ? = läs denna fina text om AcroYoga: [läs mer]

Datum: onsdag 29 augusti
Tid: kl. 20:00-21:30
Plats: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [visa karta]
Pris: 50 kr
Anmälan: skriv ett mail med fullständigt namn till: info@acrobhakti.com


Curious about AcroYoga ? 
August 29 you have your chance to 
try a class with Boris & Nina !

Come try AcroYoga with us. Open to all curious :)
No experience required and no partner needed.
We work together in different group constellations and
in a circle with everyone.

What is AcroYoga ? = read this nice text about the practice: [read more]

Date: Wednesday August 29
Time: 8-9:30pm
Location: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [view map]
Price: 50 kr
Sign Up: send an email with your full name to: info@acrobhakti.com


 
Terminskurs i AcroYoga

Kursstart: onsdag 5 september
Tillfällen: 14 klasser mellan v.36-50 (uppehåll v.44)
Tid: kl. 20:00-21:30
Pris: 1600 kr
Plats: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [visa karta]

På terminskursen kommer vi fördjupa oss i AcroYogans alla delar tillsammans.

AcroYoga
yoga - akrobatik - healing arts
AcroYoga förenar yogans andliga visdom, akrobatikens dynamiska kraft och den kärleksfulla vänligheten inneboende i olika traditioners läkekonst. Speciellt då thaimassage som är en slags meditation i 'Metta' som betyder just kärleksfull vänlighet. Genom att blanda kunskaper från dessa tre traditionella uttryck får vi AcroYogan som odlar förtroende, lekfullhet och gemenskap. På samma gång en modern stil som ett hedrande av uråldriga traditioner. Med sin breda bas och rika kreativitet är möjligheterna oändliga. Allt från det mer introspektiva, helande och inlyssnande 'Lunar' till det mer extroverta, utrycksfulla och glädjespridande 'Solar'.

För frågor, anmälan och mer information:
info@acrobhakti.com
nina@acroyoga.org
boris@acroyoga.org


Semester Course in AcroYoga

Starting Date: Wednesday September 5
Classes: 14 classes between week 36-50 (break week 44)
Time: 8-9:30pm
Price: 1600 SEK
Location: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [view map]

In this semester course we will immerse ourselves in all the different aspects of the practice.

AcroYoga
yoga - acrobatics - healing arts
AcroYoga blends the spiritual wisdom of yoga, the dynamic power of acrobatics and the loving kindness inherent of various traditions of healing arts, for example Thai massage which is a meditation on 'Metta' meaning just loving kindness. These three lineages form the foundation of a practice that cultivates trust, playfulness and community. At the same time a modern style as a tribute to ancient traditions. With its rich origins and creative nature the possibilities are infinite. From the more introspective, healing and listening 'Lunar' to the more extroverted, expressive and joyful 'Solar'. The most important is a warm hearted pedagogy where everybody can join the fun!

For questions, sign up and more information:
info@acrobhakti.com
nina@acroyoga.org
boris@acroyoga.org


 
AcroYoga Workshop Serie Malmö / Köpenhamn

4 x Lördagar i Malmö
Datum:
Star ★ - 15 september
Lunar ☾ - 20 oktober
Solar ☀ - 10 november
Flow ♔ - 1 december
Tid: 10:00-13:00 + 15:00-18:00
Pris:
 - 600 SEK / 500 SEK* per workshop
 - 2000 SEK / 1800 SEK* vid anmälan till hela serien
   * rabatterat pris för de som även går terminskursen på onsdagar i Malmö
Plats: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [visa karta]

4 x Söndagar i Köpenhamn
Datum:
Star ★ - 16 september
Lunar ☾ - 21 oktober
Solar ☀ - 11 november
Flow ♔ - 2 december
Tid: 9:30-12:00 + 13:00-15:30
Pris:
 - 600 DKK per workshop
 - 2000 DKK vid anmälan till hela workshop serien
Plats: SoulHouse Hørsholmsgade 20, 4. sal 2200 Kbh N [visa karta]

Upplägg & Innehåll:

1 • Star ★
En heldag med grunderna i AcroYoga. Vi värmer upp och förbereder kroppen, sinnet och gruppen för säker flygning med fokus på positionen 'Star'. Steg för steg lär vi oss att jobba med inversioner (som huvudstående, handstående) och med varandra som bas, flygare och passare. Tillsammans siktar vi mot stjärnorna ;)

2 • Lunar ☾
Varva ned och vaggas in fullständigt i Metta, kärleksfull vänlighet.
En hel dag av rogivande thaimassage, partner yoga och terapeutisk flygning som är en slags flygande massage i mötet mellan akrobatik, yoga och massage. Denna dag vigs helt åt 'Lunar' aspekterna av AcroYogan som väcker vår intuition och utvecklar lyssnande inåt och utåt och ger en djupare förståelse och mer fingertoppskänsla när det kommer till flygteknik i AcroYogan. Våra huvudsakliga verktyg är tyngdkraft, känslighet, närvaro och att släppa taget, känna efter på djupet och bara vara. Öva upp sin tillit till varandra. Ge och få stöd. Andas in, andas ut.

3 • Solar ☀
En heldag med glädjespridande Solar aspekten av AcroYoga. Självklara solhälsningar, akrobatisk grundteknik, inversioner med passningsteknik, akrobatisk flygning och flows samt djupdykning i AcroYogans stora verktygslåda där alla kan finna sina mest välpolerade verktyg att ta med hem. Vi vänder upp och ned på världen, flyger med utsträckta vingar och skrattar så mycket att värsta träningsverken sitter i mungiporna dagen efter. De vackra och imponerande ställningarna utgör inte kärnan utan är mer en slags underbar bieffekt utav praktiserandet. Ingen brådska, ingen konkurrens, målet är att ha kul och njuta av tiden tillsammans.

4 • Flow ♔
Människan är av naturen kreativ och skapande. AcroYogan väcker barnasinnet och leken i oss alla och gör allt möjligt. Denna sista dag i workshops serien kommer vi viga åt denna kreativita aspekt av AcroYogan. Med olika övningar går vi in i skapande processens dynamik på ett avslappnat och prestationsfritt vis. Vi återknyter till vår kärna av kreativitet, inspiration och flow.


För frågor, anmälan och mer information:
info@acrobhakti.com
nina@acroyoga.org
boris@acroyoga.org


AcroYoga Workshop Serie Malmö / Copenhagen

4 x Saturdays in Malmö
Dates:
Star ★ - September 15
Lunar ☾ - October 20
Solar ☀ - November 10
Flow ♔ - December 1
Time: 10am-1pm + 3pm-6pm
Price:
 - 600 SEK / 500 SEK* per workshop
 - 2000 SEK / 1800 SEK* when signing up for the entire serie
   * discounted price for those who participate in the semester course on Wednesdays in Malmö
Location: Yoga Kendra, Norra Vallgatan 54, Malmö [view map]

4 x Sundays in Copenhagen
Dates:
Star ★ - September 16
Lunar ☾ - October 21
Solar ☀ - November 11
Flow ♔ - December 2
Time: 9:30am-12pm + 1pm-3:30pm
Price:
 - 600 DKK per workshop
 - 2000 DKK when signing up for the entire serie
Location: SoulHouse Hørsholmsgade 20, 4. sal 2200 Kbh N [view map]

Structure & Content:

1 • Star ★
A full day of AcroYoga fundamentals. We warm up and prepare the body, mind and the group for safe flying with focus on the position 'Star'. Step by step we learn how to work with inversions (such as headstand, handstand) and with each other as bases, flyers and spotters. Together we aim for the stars ;)

2 • Lunar ☾
Wind down and let yourself be cradled in Metta, loving kindness. A full day of relaxing Thai massage, partner yoga and therapeutic flying which is a kind of flying massage in the meeting between acrobatics, yoga and massage. This day is dedicated entirely to the Lunar aspect of AcroYoga that awakens our intuition and develop listening inwards and outwards and provides a deeper understanding and more flair when it comes to aeronautics in AcroYoga. Our main tools are gravity, sensitivity, presence and letting go, feel deeply and just be. Hone the trust in each other. Give and receive support. Inhale, exhale.

3 • Solar ☀
A full day of the fun-filled Solar aspect of AcroYoga. Sun salutations, basic acrobatic techniques, inversions with spotter, acrobatic flying and flows and as well as delving deep into the large toolbox of AcroYoga where everyone can find their most well polished tool to bring home. We turn the world upside down, fly with open wings and laugh so much that the strongest muscle soreness the day after will be in the corners of the mouth. The beautiful and impressive positions does not make the essence, they are more of a wonderful side effect of the practice. No rush, no competition, the goal is to have fun and enjoy the time together.

4 • Flow ♔
The human being is creative by nature. AcroYoga awakens the young at heart and play in all of us creating a space where everything is possible. This last day of the workshop serie we dedicate to the creative aspect of AcroYoga. With the help of various exercises we enter the dynamics of the creative process in a relaxed and achievement-free manner. We reconnect with our core of creativity, inspiration and flow.


For questions, sign up and more information:
info@acrobhakti.com
nina@acroyoga.org
boris@acroyoga.org


 
Drop-In Klass i AcroYoga

Kursstart: tisdag 25 september
Tillfällen: 12 klasser mellan v.39-50
Tid: kl. 21:00-22:00
Plats: Dansakademi, Sofielundsvägen 57, Malmö [visa karta]
Mer info & Anmälan: http://dansakademi.se/kurser.php


AcroYoga Drop-In Class

Starting Date: tuesdays starting on 25 september
Classes: 12 classes between w.39-50
Time:  21:00-22:00
Location: Dansakademi, Sofielundsvägen 57, Malmö [view map]
More info & Inscriptions: http://dansakademi.se/kurser.phpNina & Boris
Certifierade AcroYoga Lärare
♥☀✈

Nina & Boris
Certified AcroYoga Teachers

♥☀✈
Por el momento esta información esta solamente en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Gracias !Nina & Boris
Profesores certificados de AcroYoga
♥☀✈

@title1: "Prova På (HT 2012)"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.08.29"; @dateLong: "29 of August / 2012"; @dateShort: "29.Aug.2012"; @tag: "class"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#prova"; @title1: "Terminskurs HT 2012"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.09.05"; @dateLong: "Sep-Dec / 2012"; @dateShort: "Sep-Dec.2012"; @dateExpire: "2012.12.13"; @tag: "class"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#termin"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-czE4NQjSoGY/TMbje18-tyI/AAAAAAAAB20/Dy5wcrTym64/s160/DSC07398.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Star ★"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.09.15"; @dateLong: "15 of September / 2012"; @dateShort: "15.Sep.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-U8zOIdeq64w/UCkT4n69-pI/AAAAAAAAB6E/k1jvh6tjVco/s130/Star%2520in%2520Class.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Star ★"; @city: "Köpenhamn"; @country: "Danmark"; @date: "2012.09.16"; @dateLong: "16 of September / 2012"; @dateShort: "16.Sep.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-U8zOIdeq64w/UCkT4n69-pI/AAAAAAAAB6E/k1jvh6tjVco/s130/Star%2520in%2520Class.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Lunar ☾"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.10.20"; @dateLong: "20 of October / 2012"; @dateShort: "20.Oct.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-QT4BhT-dckE/UCkT4YnK2AI/AAAAAAAAB6I/AH5PxuJlfXc/s130/Boris%2520-%2520Massage.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Lunar ☾"; @city: "Köpenhamn"; @country: "Danmark"; @date: "2012.10.21"; @dateLong: "21 of October / 2012"; @dateShort: "21.Oct.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-QT4BhT-dckE/UCkT4YnK2AI/AAAAAAAAB6I/AH5PxuJlfXc/s130/Boris%2520-%2520Massage.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Solar ☀"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.11.10"; @dateLong: "10 of November / 2012"; @dateShort: "10.Nov.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh6.googleusercontent.com/-uHk9xQP9mxE/UCkT4b1z5aI/AAAAAAAAB6A/-O6zmUhcHLI/s130/Nina%2520%2526%2520Boris%2520-%2520Foot%25202%2520Foot%2520%2528siluet%2529.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Solar ☀"; @city: "Köpenhamn"; @country: "Danmark"; @date: "2012.11.11"; @dateLong: "11 of November / 2012"; @dateShort: "11.Nov.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh6.googleusercontent.com/-uHk9xQP9mxE/UCkT4b1z5aI/AAAAAAAAB6A/-O6zmUhcHLI/s130/Nina%2520%2526%2520Boris%2520-%2520Foot%25202%2520Foot%2520%2528siluet%2529.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Flow ♔"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.12.01"; @dateLong: "1 of December / 2012"; @dateShort: "1.Dec.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-5zsGKOkPMjI/UCkT4M-fgKI/AAAAAAAAB58/uUT6t-YRwNk/s130/AYTT%2520Birds.jpg"; @title1: "Workshop Serie - Flow ♔"; @city: "Köpenhamn"; @country: "Danmark"; @date: "2012.12.02"; @dateLong: "2 of December / 2012"; @dateShort: "2.Dec.2012"; @tag: "ws"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#serie"; @img: "https://lh5.googleusercontent.com/-5zsGKOkPMjI/UCkT4M-fgKI/AAAAAAAAB58/uUT6t-YRwNk/s130/AYTT%2520Birds.jpg"; @title1: "Drop-In Klass i AcroYoga"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2012.09.25"; @dateExpire: "2012.12.12"; @dateLong: "Sep-Dec / 2012"; @dateShort: "Sep-Dec.2012"; @tag: "class"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/08/20120829-acroyoga-terminskurser-ht-2012.html#dropin"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-0kqKD9M5aCs/UFdSCYBTPHI/AAAAAAAACAI/iqf5z7K7pB4/s130/dansakademi-logo.jpg";